Back to Home Page

Directory


Postal Codes of Sri Lanka

Click a District to find the Sri Lanka's City Postal Codes
   
District Code

District

District Code

District

District Code District
CO Colombo APR Ampara PX Puttalam
GQ Gampaha JA Jaffna RN Ratnapura
KT Kalutara MB Mannar KE Kegalle
KY Kandy MP Mullaitivu GL Galle
MT Matale VA Vavuniya MH Matara
NW Nuwaraeliya AD Anuradhapura HB Hambantota
BC Batticaloa PR Polonnaruwa BD Badulla
TC Trincomalee KG Kurunegala MJ Monaragala

Click here for guidelines of writing Sri Lankan addresses

 
Batticaloa
 
               
  Ampilanthurai BC 30162   Kannankudah BC 30016   Thannamunai BC 30024
  Araipattai BC 30150   Karadiyanaru BC 30354   Thettativu BC 30196
  Ayithiyamalai BC 30362   Mandur BC 30220   Thikkodai BC 30236
  Bakiella BC 30206   Mankemi BC 30442   Thirupalugamam BC 30234
  Batticaloa BC 30000   Oddamavadi BC 30420   Thuraineelavanai BC 30254
  Cheddipalayam BC 30194   Panichankemi BC 30444   Unnichchai BC 30364
  Chenkaladi BC 30350   Pankudavely BC 30352   Vakaneri BC 30424
  Eravur BC 30300   Periyaporativu BC 30230   Vakarai BC 30450
  Kalkudah BC 30410   Periyapullumalai BC 30358   Valaichenai BC 30400
  Kallar BC 30250   Pillaiyaradi BC 30022   Vantharumoolai BC 30376
  Kaluwanchikudi BC 30200   Punanai BC 30428   Vellavely BC 30204
  Kaluwankemy BC 30372   Puthukudiyiruppu BC 30158

 

 

 

 

 


Back to Top


Trincomalee
 
  Agbopura TC 31304   KantalaiSugarFactory   31306   Serunuwara   31232
  Buckmigama   31028   Lankapatuna   31234   Seruwila   31260
  Chinabay   31050   Mahadivulwewa   31036   Sirajnagar   31314
  Dehiwatte   31226   Maharugiramam   31106   Somapura   31222
  Echchilampattai   31236   Mallikativu   31224   Tampalakamam   31046
  Galmetiyawa   31318   Mawadichenai   31238   Tiriyayi   31016
  Gomarankadawala   31026   Pankulam   31034   Toppur   31250
  Kaddaiparichchan   31212   Rottawewa   31038   Trincomalee   31000
  Kanniya   31032   Sampaltivu   31006   Vellamanal   31053
  Kantalai   31300   Sampur   31216   Wanela   31308

 

 

 

 


Back to Top


Ampara
 
               
  Addalaichenai APR 32350   Kalmunai APR 32300   Paragahakele APR 32031
  Akkaraipattu APR 32400   Kannakipuram APR 32405   Periyaneelavanai APR 32316
  Ampara APR 32000   Labunoruwa APR 32512   Polwaga Janapadaya APR 32032
  Bakmitiyawa APR 32024   lmkkamam APR 32450   Pottuvil APR 32500
  Central Camp APR 32050   Madawalalanda APR 32016   Rajagalatenna APR 32068
  Dadayamtalawa APR 32046   Mahanagapura APR 32018   Sainthamaruthu APR 32280
  Damana APR 32014   Mahaoya APR 32070   Samanthurai APR 32200
  Damanewela APR 32126   Malwatta APR 32198   Serankada APR 32101
  Deegawapiya APR 32006   Mangalagama APR 32069   Siripura APR 32155
  Dehiattakandiya APR 32150   Marathamune APR 32314   Siyambalawewa APR 32048
  Devalahinda APR 32038   Mawanagama APR 32158   Tempitiya APR 32072
  Digamadulla APR 32008   Oluvil APR 32360   Thambiluvil APR 32415
  Dorakumbura APR 32104   Padiyatalawa APR 32100   Tirukovil APR 32420
  Galapitagala APR 32066   Pahalalanda APR 32034   Uhana APR 32060
  Gonagolla APR 32064   Palamunai APR 32354   Wadinagala APR 32039
  Hingurana APR 32010   Panama APR 32508   Wanagamuwa APR 32454
  Hulannuge APR 32514   Pannalagama APR 32022

 

 

 

 

 

 

 

 

Back to Top


Jaffna
 
                 
  Jaffna JA 40000

 

 


Mannar
 
                   
  Mannar MB 41000  

 

 


Mullaitivu
 
  Mullativu MP 42000

 

 

Vavuniya
 
                   
  Vavuniya VA 43000  

 

 

Back to Top